Pl
Vera Miltt
beauty studio
1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: Kurs – treść cyfrowa, której twórcą jest Sprzedawca i którą Kupujący może nabyć za pośrednictwem strony SKYIER szkolenia.veramiltt.com Kupujący – osoba dokonująca zakupu kursu. Sprzedawca – ESTETIQUE VERANIKA DZENISIUK NIP 7822635018, z siedzibą w Poznaniu, ul.Grottgera 15/2, 60-758 Strona – platforma do kursów dostępna pod adresem: szkolenia.veramiltt.com

2. Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Kursów oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu.
 2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego: – dostęp do Internetu, – system operacyjny, – przeglądarka internetowa, – posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 3. Do korzystania z Kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego: – dostęp do Internetu, – system operacyjny, – przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies, – możliwość otwierania plików .pdf – możliwość odtwarzania plików wideo, – posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
 6. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

3. Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Kurs stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Kursu przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Kursu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Udostępnianie swojego loginu oraz hasła osobom trzecim jest zabronione.

4. Sposób zawarcia umowy sprzedaży i zakup Kursu

 1. W celu uzyskania statusu Kupującego, należy podjąć następujące kroki: – wybrać wariant Kursu spośród dostępnych na Stronie, – kliknąć w przycisk „Dołącz do kursu”, – wypełnić formularz rejestracyjny (tylko za pierwszym razem) i formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia,
 • kliknąć w przycisk „Kup teraz”, – zaakceptować Regulamin i Politykę prywatności – co jest niezbędna do dokonania zakupu, – kliknąć w przycisk „Zapłać z Tpay”.
 1. Po kliknięciu w przycisk „Zapłać z Tpay”, Kupujący dokona płatności za Kurs.
 2. Po pozytywnym dokonaniu płatności, Kupujący otrzyma automatycznie dostęp do Kursu (na ile dni?) Sprzedawca może wypowiedzieć umowę, jeżeli Kupujący narusza postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5. Korzystanie z Kursu

 1. Aby korzystać z kursu należy na stronie szkolenia.veramiltt.com wpisać dane do logowania (login, hasło), które zostały podane przy dokonywaniu zakupu.
 2. Korzystanie z Kursu odbywa się z poziomu panelu dla kursanta i wymagane jest połączenia z Internetem.
 3. Kupujący może odtwarzać kurs wiele razy.

6. Odstąpienie Kupującego od umowy

 1. Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7. Odpowiedzialność za wady

 1. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Kursu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 2. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość e-mail na adres: veramiltt@gmail.com
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Kupującego umowy ze Sprzedawcą.
Regulamin
nawigacja:
Vera Miltt
beauty studio
Zasady serwisu:
Grottgera 15 ,Poznań, Polska (codziennie od 09:00
do 20:00)
Adres:
© 2024 Vera milt hair studio